zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Pedagog szkolny

Witam wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli
w nowym roku szkolnym 2022/2023

Pedagog szkolny: Małgorzata Luty

Pokój nr 4,
kontakt tel.   tel.:  (22) 858 -35- 00
email: m.luty@zs59.waw.pl
Teams: malgorzata.luty@zs59.onmicrosoft.com

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/23

Poniedziałek -  9.40 - 14.40

Wtorek - 10.40 - 14.40

Środa - 9.40 - 14.40

Czwartek - 15.00 - 20.00

Piątek - 9.40 - 13.40

Jednocześnie przypominam o pilnej potrzebie dostarczenia do mnie kopii opinii psychologicznych Państwa dzieci (celem wpisania do dziennika Librus do wiadomości uczących nauczycieli i wdrożenia potrzebnych dostosowań procesu nauczania)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1.słabowidzący,
2.niesłyszący,
3.słabosłyszący,
4.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8.z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
I.klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
II.klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w nieprzekraczalnym  terminie do 15 września 2021r

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-roku-szkolnym-2021-2022


Bezpłatne posiłki w szkole w roku szkolnym 2022/2023
Stypendium Posiłek dla ucznia, może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), składając wniosek wraz ze stosownymi dokumentami.
W przypadku niemożności uzyskania dofinansowania do posiłków ze środków pomocy społecznej (nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku czy wymaganych dokumentów) można ubiegać się o dofinansowanie posiłków w szkole.
Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłaty za posiłki w szkole jest wypełnienie wniosku kierowanego do dyrektora szkoły i złożenie go do pedagoga szkolnego  do końca września.
Druki stypendium Posiłek dla ucznia są dostępne u p. Luty , w pokoju nr 4 na parterze. Można też pobrać je samodzielnie ze strony urzędu miasta.
Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni.
Posilek-dla-ucznia-wniosek.pdf
Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Posiłek dla ucznia
Uchwała nr LXIX/2240/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Posiłek dla ucznia.