zmień kontrast
A+  A-
ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59 ZS59

Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2021/2022

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Julia Reluga

Zastępca: Weronika Pyzel

Zarząd Samorządu Szkolnego

Sekcja kulturalna:    Aleksandra Chomko,   Marta Branczewska

Sekcja techniczna/radiowęzeł:   Liwia Cerajewska, Paweł Ziółkowski , Franciszek Korewicki , Igor Awiżeń,  Zuzanna Myszór

Sekcja informacyjna:  Aleksandra Budzińska, Maria Lewczak, Michalina Maciaszek

Członkowie SU

Paweł Anyrz, Weronika Siesicka, Maciej Sobiepanek, Monika Miśków, Kaja Dolata

Kosma Zagórski , Julia Jarczewska, Sebastian Pietrucha , Anna Niewiadomska, Jakub Masik

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół  Nr 59


Opiekun Samorządu Uczniowskiego:   Bożena Kupisz- Wojtkowska

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 59 w Warszawie, działa w oparciu o następujące dokumenty:
•    Statut Szkoły
•    Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 
 Realizuje on zadania zawarte w:
•    Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Zespołu Szkół Nr 59
 
Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.
Cele te zrealizować można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:
•    wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
•    opiniowanie pracy szkoły;
•    wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;
•    pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;
•    wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
•    umiejętność pracy w grupie;
•    radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;
•    dbanie o estetykę szkoły;
•    układanie planu pracy Samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów pod kierunkiem przewodniczącego Samorządu uczniowskiego;
•    odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;
•    wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;
•    organizowanie pomocy koleżeńskiej;
•    wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;
•    rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;
•    promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;
•    organizacja czasu wolnego młodzieży;
•    pozyskiwanie środków na wycieczki, imprezy szkolne i inne zadania realizowane w szkole;
•    nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;
•    stworzenie skrzynki ciekawych pomysłów.
 
Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na realizacji następujących zagadnień:
I. Rozwijanie samorządności:
1.    Opracowywanie planu pracy SU.
2.    Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.
3.    Wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz opiniowanie dokumentów szkolnych.
4.    Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie z Regulaminem SU.
5.    Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
6.    Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
7.    Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, protokołowanie zebrań
II. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych
III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
IV. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
V. Utrwalanie tożsamości narodowej poprzez udział w obchodach rocznic narodowych i lokalnych.
VI. Kształtowanie postaw społecznych oraz przestrzeganie praw człowieka.
W oparciu o powyższy plan powstał harmonogram imprez działań zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021.Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

Regulamin radiowęzła

Regulamin szczęśliwego numerka


 

 

 

Rok Szkolny 2019/2020

Rok Szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017